22 mei 2024 Verslag wijkavond Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld

Opening

De voorzitter van de TCCA , Ümit Uysal, heet iedereen van harte welkom en vertelt over de activiteiten van de TCCA (Stichting Turks Cultureel Centrum Almelo).

Hierna is het woord aan de voorzitter van het wijkplatform, Johan de Ruiter. Hij heet ook iedereen welkom en vertelt over de reden voor de locatiekeuze. Hij bedankt de TCCA voor hun gastvrijheid.

Dan neemt Anne Marie Pleyhuis van Avedan het woord. Zij vertelt een en ander over het werk van Avedan. Anne Marie werkt inmiddels 23 jaar bij Avedan en ± 16 jaar in deze wijk.

Het werkterrein van Avedan is Almelo en omgeving (o.a. Wierden, Rijssen, enz.). Het doel van Avedan is de mensen te helpen in hun kracht te zitten. Wat kan men nog, waar wordt men blij van?

Hier zijn verschillende manieren voor. Geprobeerd wordt de mensen uit de hulpverlening te houden.

Avedan heeft 165 medewerkers, 30 stagiaires en 280 vrijwilligers.

Voor meer informatie zie de website van Avedan: www.avedan.nl.

Avedan werkt wijkgericht. In Almelo zijn 6 wijkteams. Er wordt veel overlegd met andere organisaties in de wijk.

De doelgroepen zijn:       –      Kinderen, tieners en jongeren – wekelijkse activiteiten

  • Ouders van deze kinderen
  • Volwassenen – zonodig ook hulp via coaches

Vraag

Neemt het aantal jonge moeders toe? Jazeker, dat percentage stijgt.

Vraag

Op het scherm stond: nu niet zwanger. Wordt daarmee bedoelt nu niet zwanger te worden?

Antwoord: inderdaad. Er is ook een stijging van het aantal SOA gevallen.

Het werk voor de kinderen, tieners en jongeren is verdeeld in 3 groepen:

Kinderwerk van 4 – 10 jaar, tienerwerk van 10 – 15 jaar en jongerenwerk van 15 – 18 jaar.

Hierbij komt ook voorlichting aan te pas. De jongerenwerkers spelen hier perfect op in.

Naast wijkondersteuning doet Anne Marie ook stedelijke ondersteuning.

Motto: weet je de weg niet? Vraag Avedan. Er zijn ook mensen die helpen bij kleine klusjes.

Vraag

Wordt er ook samengewerkt met de bibliotheek? Ja, in de bieb zijn ook mensen van Avedan werkzaam.

De laatste groep waar Avedan zich op richt zijn senioren, 55+ers.

Er zijn collega`s speciaal gericht op 55+ers, soms zelfs al vanaf 45.

In het wijkcentrum zijn ook wijkkamers, waar Avedan activiteiten ontplooit.

Opmerking

De wijkkamers zijn een groot succes. Ze bestrijden veel eenzaamheid.

Wijkondersteuning: dat is het werkterrein van Anne Marie. Ze pakt alle hulpvragen op in de wijk, lost het zelf op of speelt het door. Anne Marie werkt veel samen met Sylvia Schuite van de Gemeente. En ze werkt ook samen met het wijkplatform van deze wijk. Het wijkplatform is een groep enthousiaste vrijwilligers. De werkzaamheden gebeuren samen door en voor de bewoners.

Kleurrijk koken: de bedoeling is om dit project weer nieuw leven in te blazen.

De voorzitter bedankt Anne Marie voor de boeiende en heldere presentatie.

Verslag vorige wijkavond (24 januari 2024): Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de notulist goedgekeurd.

Bij de vorige wijkavond werd er een kaartspel met vragen over de wijk gespeeld. De voorzitter neemt de antwoorden even door. Een paar veel voorkomende antwoorden zijn o.a. een buurtfeest en meer contact met andere culturen. Dat is ook 1 van de redenen waarom deze wijkavond in het gebouw van de TCCA wordt gehouden.

Mürside Üzum vertelt over een project dat zij met enkele medescholieren is opgestart in het kader van hun opleiding. Het project heet “Jongeren voor ouderen en Ouderen voor jongeren”.

Het doel is om deze leeftijdsgroepen elkaar te laten helpen. Een prachtig idee. Mocht iemand ideeën

hebben, meld het. Dit kan via het emailadres van de secretaris van het wijkplatform.

Opmerking

Bij omwonenden van het Beeklustpark is veel overlast van jongeren van diverse culturen. Er wordt o.a. veel afval op straat gegooid. Een oplossing kan zijn contact zoeken, mee praten, in gesprek gaan.

Anne Marie zal de jongerenwerker vragen hier aandacht aan te besteden.

Kascontrole en kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Betty Moelard en Jan Aaldenberg, hebben op 20 maart jl. de kas gecontroleerd en het geheel goedgekeurd. Zij verlenen decharge aan de penningmeester en het bestuur. Betty Moelard treedt na 2 jaar af als kascommissielid. Henk Jansen meldt zich aan als nieuw kascommissielid.

Het woord is aan Sylvia Schuite. Er is vanmorgen overlegd met diverse professionals. Hierbij waren ook de voorzitter van het wijkplatform en bestuurslid Paul Rooijackers aanwezig. Onderwerp was de wijkopgave. Waar moet nog aan gewerkt worden.

Er wordt een nieuw speelveld in de wijk aangelegd. Als locatie heeft men het sportveld aan het eind van de Koedijk bij de kinderspeelplaats en de pluk- en eettuin op het oog.

Vanaf half juni krijgt Sylvia ondersteuning van Daphne Morskieft. Het is de bedoeling dat Daphne zich meer gaat richten op de Ossenkoppelerhoek.

Woningstichting Sint Joseph heeft 2 nieuwe contactpersonen voor deze wijk: Cindy Grashoff en Patrick Zeelen.

De voorzitter bedankt Sylvia voor de informatie.

Informatie werkgroepen: het fietsenproject is door Anouk Suripatty, samen met haar zoon, opgestart. Joop Martens blijft haar echter met goede raad terzijde staan. Zij vertelt een en ander over het project en krijgt zeer veel positieve reacties.

De werkgroep Verkeer en Milieu gaat op 12 juni weer overleggen met de wijkagent, de verkeersdeskundige van de gemeente en de groenbeheerder. Er zijn diverse opmerkingen over wateroverlast door extreem weer.

Website/Facebook: er is inmiddels een nieuwe website: ossenkoppelerhoekwpf.nl er zitten nog wel wat kinderziektes in , maar hier wordt aan gewerkt.

Rondvraag

Hoe zit het met het hondenveld en de huizenbouw? Voorlopig is er nog geen actie.

Heeft het Nieuwstraatkwartier ook een wijkplatform? Op het ogenblik niet, is er echter ooit wel geweest.

Opmerking: Aan de Jacob van Campenstraat staat nu een groot bord met de tekst: Hier komen woningen.

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en zijn of haar inbreng en sluit de bijeenkomst.

Klik hier voor de foto’s