18 oktober 2023 verslag wijkplatform bijeenkomst Ossenkoppelerhoek, Beeklust & Groeneveld

Deze avond is gehouden in het gebouw van de Molukse vereniging Akar Bahar aan de Jan Steenstraat.

 

 

Opening Namens de Molukse Vereniging heet mw. Willering-Sapulette iedereen van harte welkom.

 

Dan is het woord aan de voorzitter van het wijkplatform, Johan de Ruiter

Hij heet iedereen welkom en legt uit dat het wijkplatform de wijk doorgaat en daarom deze avond wordt gehouden in Akar Bahar. 

 

De voorzitter staat nog even stil bij het overlijden van dhr. Jan vd Groep van het LAS

Jan was een trouw bezoeker van de wijkavonden. 

Fietsenproject Joop Martens vertelt over het ontstaan van dit project. Het betreft de fietsen die per 2 op diverse plekken in de wijk staan met op de bagagedrager bakken met bloeiende planten. Het complete verhaal over de ontstaansgeschiedenis van dit project vindt u aan het einde van dit verslag. 

Er staan thans nog 15 paren (30 fietsen) in de wijk. Joop wil graag stoppen met dit project gezien zijn leeftijd. Hij is blij en dankbaar dat Anouk Suripatty en haar zoon dit project overnemen en samen met nog 2 vrijwilligers (Elly Euren en Arend Kamerling) de verzorging op zich nemen. 

 

 

De voorzitter overhandigt Joop een presentje en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Ook Sylvia Schuite van de gemeente en AnneMarie Pleijhuis van Avedan bedanken Joop en overhandigen hem ook een presentje. Apotheker Laura Holzer

 

 

Dan is het woord aan Laura Holzer, leefstijlapotheker bij apotheek Acacia. 

Zij vertelt over eenzaamheid. Ze vraagt of iemand weet wat ze doet met eenzaamheid. 

 

Met behulp van een PowerPointpresentatie geeft ze uitleg. 

Eenzaamheid heeft te maken met leefstijl. Er bestaat sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Met het stijgen van de leeftijd stijgt ook de kans op eenzaamheid. 

 

Er is een instantie: “Kom Erbij Almelo”. 

Dit is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de gemeente Almelo die samen met de gemeente en de inwoners de strijd aangaan tegen eenzaamheid. 

In de apotheek is ook een leefstijlcoach die zich hier mee bezig houdt. Daarnaast is er de bezorgdienst van de apotheek die bij de mensen thuis komt (vaak ook achter de voordeur) en dan ook kijkt naar eventuele eenzaamheid. 

De apotheker is soms ook te vinden op de sociale media. 

 

Vraag: Bent u een soort verlengstuk van de huisarts? 

Nee, dat niet maar de huisartsen zijn erg druk en komen zonder reden niet bij de mensen aan de deur. De bezorgers daarentegen wel. 

Vraag: Bij bv diabetespatiënten kan het advies en medicatie van de huisarts soms afwijken van de opvatting van de apotheker. Waar ligt de samenwerking? 

Apothekers hebben meer gelegenheid om met de patiënten in gesprek te gaan. 

Vraag: Bezorgers worden soms uitgenodigd voor een kop koffie. Blijft deze mogelijkheid bestaan? 

Is wel de bedoeling. 

Vraag: Verdringt digitalisering de bezoeken aan de huisarts en de apotheek? 

Dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de zaken samengaan. 

Vraag: Is er al een huisarts die de leefstijlcoach adviseert als medicijn? 

Ja, dit is in ontwikkeling. 

 

Laura deelt nog mee, dat iedereen welkom is bij de apotheek voor een informerend gesprek. 

De voorzitter bedank Laura Holzer en overhandigt haar een presentje.

 

 

Terugkoppeling Wijkopgave 

Het woord is aan Sylvia Schuite van de gemeente. 

Zij legt eerst uit wat haar taak is in deze wijk. Haar thema is het terugkoppelen van de wijkopgave Ossenkoppelerhoek en het meedenken over een nieuwe speelvoorziening. 

In mei was er een bijeenkomst (=wijkavond) bij de Pluk- en eettuin aan de Koedijk. 

 

De vraag was toen om aan te geven wat er als is in de wijk en vooral wat er nog ontbreekt. Dit is verder uitgewerkt door Sylvia, Nicole en AnneMarie. 

In de zaal hangen posters van deze uitgewerkte wijkopgaven. Iedereen kan hierop losbranden. Sylvia heeft er een project aan toegevoegd: Sport en Bewegen. Dit vanuit de gemeente. Naast de pluk- en eettuin is er nog een verhard gedeelte. Misschien een idee om hier iets met sport en bewegen te doen. Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om de posters te bekijken en hun mening te geven. 

 

Pauze

 

Opmerking nav de posters: hou wel rekening met veiligheid en hangjongeren. 

 

Vraag Sylvia: is daar toezicht mogelijk? En zijn er nog andere geschikte plekken? 

Vraag: De open, groene velden bij de Jan steenstraat, zijn daar nog mogelijkheden? 

Antwoord van Michel Schoon van Beter Wonen: Deze velden zijn van beter Wonen en over de invulling (mogelijke woningbouw) wordt nog nagedacht. 

Opmerking: In Almelo moeten 4100 huizen worden gebouwd. Er worden veel huizen gebouwd op plekken waar wijkvoorzieningen zijn, zoals speelvelden e.d. 

Vraag: Kan Sylvia bij de gemeente navragen welke locaties voor woningbouw er zijn in onze wijk? Sylvia gaat dit terugkoppelen naar de gemeente. 

Opmerking: eenvoudige oplossing: gooi maar ergens een berg zand neer en de jeugd maakt er zelf wel een speelgelegenheid van.

 

 

Overige punten Voorzitter: op de Slingerbeurs werd en een oproep gedaan van Heracles voor nieuwe deelnemers aan het project Walking Football. De voorzitter doet nogmaals een oproep.

 

Verslag vorige wijkavond: het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.

 

Peter van Heteren over eenzaamheid: op de begraafplaats aan de Willem de Clercqstraat is er een mogelijkheid om een praatje te maken. De tijden hiervoor zijn dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

 

Werkgroepen: geen nieuws.

 

Rondvraag/mededelingen Sylvia: Iedereen kan, indien gewenst, een wijkopgave meenemen. Ze zal hem digitaal aan Helma sturen voor plaatsing op de website.

 

Vraag: Komen er nog weer bladkorven? Waarschijnlijk wel. 

Vraag: De wijk is heel groot. Waar zijn de overige wijkbewoners? 

Antwoord Voorzitter: We hebben brieven door de bus gedaan en mensen persoonlijk aangesproken. Maar helaas zonder veel resultaat. Wel graag zoveel de emailadressen doorgeven aan de secretaris (jbijker48@gmail.com). Deze mensen krijgen nl persoonlijk bericht over het wijkplatform en de wijkbijeenkomsten.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. 

De volgende wijkavond staat gepland op woensdag 24 januari 2024

 

Voor een foto impressie klik hier